Nawigacja

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Rodzaje zajęć

Dla wszytskich uczniów posiadających opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, przygotowano zajęcia specjalistyczne na rok szkolny 2014/2015, w których skład wchodzą:

Zajęcia rewalidacyjne

Rewalidacja - (łac. re - znów, valius - mocny) jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną choroba lub urazami. 

Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków. Rewalidacja przystosowuje upośledzonego do życia w społeczeństwie. Jej celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego co w nim jest najlepsze. 

 

Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

 • Maksymalne usprawnianie, rozwijanie, fortioryzacja tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone.
 • Optymalne korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych, defektów i zniekształceń.
 • Kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie.
 • Dynamizowanie rozwoju (stymulowanie).

 

 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Jednym z najważniejszych problemów, na który napotyka współczesna szkoła są niepowodzenia szkolne. Mogą one wynikać m. in. z zaburzeń rozwoju ruchowego u dzieci (mała sprawność manualna, niezręczność ruchowa całego ciała), zaburzeń rozwoju funkcji poznawczych (odchyleń w rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej), zaburzeń rozwoju emocjonalno – społecznego (nadpobudliwość lub zahamowanie psychoruchowe), zaburzeń mowy. Sprawność wymienionych funkcji niezbędna jest do prawidłowego opanowania techniki czytania, pisania i liczenia. Odpowiedzią na tego typu problemy są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Odpowiednia organizacja zajęć oraz dobór właściwych metod i ćwiczeń często daje uczniom szansę nie tylko na osiągnięcie sukcesów dydaktycznych, ale również poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i społecznej. W czasie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych uwzględnia się indywidualne potrzeby i możliwości dziecka, usprawnia się przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone, pracę rozpoczyna się od ćwiczeń łatwych i stopniowo przechodzi się do ćwiczeń coraz trudniejszych, następuje utrwalenie zdobytych umiejętności. Prawidłowy przebieg terapii pedagogicznej w dużej mierze uzależniony jest także od pracy rodziców z dzieckiem w domu.

 

 Zajęcia logopedyczne

 

to oddziaływania ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Do zadań logopedii, należą:

 • „kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i w szkole, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
 • doskonalenie mowy już ukształtowanej,
 • usuwanie wad mowy,
 • nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty,
 • usuwanie zaburzeń głosu,
 • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.”

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Małgorzaty Sulek w Drużynach
  Szkoła Podstawowa w Drużynach
  87-327 Bobrowo
 • 564981932

Galeria zdjęć